Jacob Grønbech Jensen och Rikard Heberling, I Said to the Library Man “Where Are the Jesus Books?” (Visslingar & Rop, Stockholm, 2010). Falsad affisch, 412×588 mm, 2 sidor, offset. Bilaga till Visslingar & Rop nr 24/25. Tryck: Uniprint, Tallinn.